Nồi hấp tiệt trùng 2000 lít

Nồi hấp tiệt trùng 2000 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 1000 lít

Nồi hấp tiệt trùng 1000 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 500 lít

Nồi hấp tiệt trùng 500 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 300 lít

Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang 300 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 200 lít

Nồi hấp tiệt trùng cửa ngang 200 lít

Chi tiết
Nồi hấp tiệt trùng 50 lít

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít

Chi tiết
12