Bàn xét nghiêm Inox

Bàn xét nghiệm Inox

Chi tiết
Bàn tròn Inox

Bàn tròn Inox dùng làm việc hoặc làm bàn họp, bàn ăn, sản xuất hoàn toàn bằng Inox SUS các nước Tây Âu, Nhật Bản không nhiễm từ

Chi tiết
Bàn nắn bó xương Inox

Bàn nắn bó xương Inox được dùng trong các bệnh viện, trung tâm y tế để nắn, bó xương bệnh nhân

Chi tiết
Bàn nhi Inox

Bàn đón nhi Inox toàn bộ làm bằng Inox SUS các nước Tây Âu, Nhật Bản không nhiễm từ

Chi tiết
Bàn khám bệnh Inox

Bàn khám bệnh Inox dùng trong các bệnh viện, bệnh xá, sản xuất hoàn toàn bằng Inox SUS các nước Tây Âu, Nhật Bản

Chi tiết
Bàn tiểu phẫu

Bàn tiểu phẫu Inox, được dùng trong các bệnh viện, bệnh xá, được sản xuất hoàn toàn bằng Inox SUS các nước Tây Âu, Nhật Bản, không nhiễm từ

Chi tiết
12